Opieka zastępcza

Należy rozróżnić dwie  FORMY PIECZY ZASTEPCZEJ (art. 34 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).
Są to:

 • Rodzinna piecza zastępcza,
 • Instytucjonalna piecza zastępcza.
 1. Rodzina zastępcza:
  • spokrewniona – utworzona przez małżonków lub osobę nie pozostającą w związku małżeńskim będących wstępnymi (dziadkami, pradziadkami) lub rodzeństwem dziecka (art. 41 ust. 2 ustawy)
  • niezawodowa (niespokrewniona) – utworzona przez małżonków lub osobę nie pozostającą w związku małżeńskim niebędących wstępnymi lub rodzeństwem dziecka (art. 41 ust. 3 ustawy)
  • zawodowa (niespokrewniona):
   • zwykła – umieszcza się w niej w tym samym czasie nie mniej niż 3 dzieci, i nie więcej niż 6 dzieci. W przypadku konieczności umieszczenia w rodzinie licznego rodzeństwa dzieci w wielodzietnej rodzinie zastępczej może się zwiększyć.
   • specjalistyczna – w tej rodzinie umieszcza się dzieci niedostosowane społecznie albo dzieci z różnymi dysfunkcjami, problemami zdrowotnymi wymagającymi szczególnej opieki i pielęgnacji. W tej rodzinie może wychowywać się w tym samym czasie nie więcej niż 3 dzieci.
   • o charakterze pogotowia rodzinnego – umieszcza się tu nie więcej niż 3 dzieci na pobyt okresowy do czasu unormowania sytuacji życiowej dziecka, nie dłużej niż na 12 miesięcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pobyt dziecka może być przedłużony, jednak nie więcej niż o kolejne 3 miesiące.
 2. rodzinny dom dziecka

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW DO SPRAWOWANIA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Zgodnie z art. 42 ust 1 ustawy o funkcję rodzica zastępczego lub prowadzenie rodzinnego domu dziecka mogą starać się osoby, które:

 1. dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 2. nie są i nie były (nigdy) pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 3. wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego (wyroku sądu, ugody);
 4. nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 5. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
 6. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
  1. rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
  2. właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
  3. wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Pełnienie funkcji  rodziny zastępczej niezawodowej i zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka nie może być powierzone osobom, które były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (art.  42 ust. 2 ustawy).

FINANSOWANIE PIECZY ZASTĘPCZEJ

Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania i wynagrodzenia

Kwoty przedstawione poniżej są kwotami minimalnymi, ustalonymi ustawą. Powiat uchwałą rady powiatu może te kwoty zwiększyć dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej na swoim terenie. Nigdy rada powiatu nie może ich zmniejszać!

Wynagrodzenie może być zmniejszone, gdy rodzina pozostaje „w gotowości”, czyli nie ma w niej dzieci, do 80% podstawowego oraz zwiększone w wypadkach wskazanych w ustawie o 20% od podstawowego.

Rodzaj rodziny/rodzaj środków Rodzina zastępcza spokrewniona Rodzina zastępcza niespokrewniona Rodzina zastępcza zawodowa Rodzinny dom dziecka
świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka 660 zł 1000 zł 1000 zł 1000 zł
dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności dodatek w wysokości nie mniej niż 200 zł miesięcznie Tak Tak Tak Tak
dziecko umieszczone na podstawie ustawy z o postępowaniu w sprawach nieletnich dodatek w wysokości nie mniej niż 200 zł miesięcznie Nie Nie Tak Nie
wynagrodzenie za pracę (kwota minimalna – 2000 zł, pogotowie rodzinne – 2600 zł) Nie Nie Tak Tak

Inne Dofinansowania

Dofinansowania wskazane w ustawie nie są określone kwotowo, do powiatu należy wydanie odpowiednich aktów prawa miejscowego ustalających konkretne kwoty i warunki do ich otrzymania.

Rodzaj rodziny/rodzaj środków Rodzina zastępcza spokrewniona Rodzina zastępcza niespokrewniona Rodzina zastępcza zawodowa Rodzinny dom dziecka
dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6. do 18. roku życia Tak, raz w roku Tak, raz w roku Tak, raz w roku Tak, raz w roku
dofinansowanie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka Tak, jednorazowo Tak, jednorazowo Tak, jednorazowo Tak, jednorazowo
dofinansowanie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki Tak, jednorazowo lub okresowo Tak, jednorazowo lub okresowo Tak, jednorazowo lub okresowo Tak, jednorazowo lub okresowo
środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym Nie Tak Tak Tak
świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu Nie Tak, raz do roku Tak, raz do roku Tak, zgodnie z umową
pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka Nie Nie Nie Tak, zgodnie z umową