Przysposobienie

Adopcja, czyli przysposobienie jest trwałą formą pieczy zastępczej. Dziecko przysposobione w świetle prawa jest dzieckiem osób, które je przysposobiły – zmianie ulega stan cywilny dziecka, przybiera ono to samo nazwisko co rodzice adoptujący, dziecku przysługują od osób je adoptujących alimenty, a także i ono może być zobowiązane do alimentowania przybranych rodziców; takie dzieci dziedziczą z mocy ustawy po osobach je adoptujących na równi z dziećmi naturalnymi.

Istnieją trzy rodzaje przysposobienia:

 1. Pełne
 2. Pełne nierozwiązywalne, zwane całkowitym
 3. Niepełne

Przysposobienie pełne

W jego wyniku powstaje pokrewieństwo między dzieckiem a osobami przysposabiającymi, a także między dzieckiem a rodziną przysposabiających. Następuje zerwanie więzi z rodziną naturalną i nawiązanie więzi z nową rodziną (zarówno z ”nowymi” rodzicami, jak i ich krewnymi – „nową” babcią, „nowym” wujkiem itp.).

Władza rodzicielska rodziców naturalnych wygasa.

Po takim przysposobieniu następuje wpis do aktu urodzenia dziecka – przysposabiających wpisuje się jako rodziców. Istnieje też możliwość wydania nowego aktu urodzenia, ale tylko wtedy, gdy tak postanowi sąd opiekuńczy. Dziecko otrzymuje nazwisko przysposabiającego.

Przysposobienie całkowite jest odmianą przysposobienia pełnego.

Charakteryzuje się tym, że jest nierozwiązywalne i obowiązuje tu zasada pełnej tajemnicy.

Następuje tylko wtedy, gdy rodzice naturalni dziecka zgodzili się przed sądem na przysposobienie ich dziecka, nie wskazując osoby, która ma je przysposobić (czyli nie wskazując „nowych” rodziców – „zgoda blankietowa”).

Wówczas zawsze sporządza się nowy akt urodzenia dziecka, z przysposabiającymi wpisanymi jako rodzice. Dziecko otrzymuje nazwisko „nowych” rodziców.

Przysposobienie niepełne

W jego wyniku powstaje stosunek pokrewieństwa między dzieckiem a przysposabiającymi. Zerwana więc zostaje więź między dzieckiem a naturalnymi rodzicami. Dziecko nie zostaje jednak włączone do nowej rodziny – tzn. nie staje się ani rodzeństwem naturalnych dzieci „nowych” rodziców, ani nie zyskuje „nowej” babci, wujka itp. Tzn. że pozostają wszystkie więzi pokrewieństwa z naturalną rodziną dziecka, poza pokrewieństwem z naturalnymi rodzicami.

Przy tym przysposobieniu również następuje wpis do aktu urodzenia dziecka i dziecko także otrzymuje nazwisko „nowych” rodziców. Przysposobienie niepełne może być zmienione na pełne na wniosek przysposabiającego. O tym, czy taka zmiana powinna nastąpić, decyduje sąd opiekuńczy.

Obowiązki  alimentacyjne przysposobionego na rzecz swoich krewnych naturalnych powstają dopiero w ostatniej kolejności.

Wymagania:

 • przysposobić można tylko małoletniego (warunek ten musi być spełniony w dniu złożenia wniosku o przysposobienie) i tylko dla jego dobra;
 • przysposobić może osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jeżeli jej kwalifikacje osobiste uzasadniają przekonanie, że będzie należycie wywiązywała się z obowiązków przysposabiającego oraz posiada opinię kwalifikacyjną oraz świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez ośrodek adopcyjny, o którym mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, chyba że obowiązek ten jej nie dotyczy (osoby spokrewnione lub spowinowacone z dzieckiem oraz sprawujące nad nimi rodzinną pieczę zastępczą);
 • konieczne jest uzyskanie zgody małoletniego, jeśli ten ukończył lat 13. Sąd opiekuńczy powinien wysłuchać przysposabianego, który nie ukończył lat trzynastu, jeżeli może on pojąć znaczenie przysposobienia. Sąd opiekuńczy wyjątkowo może orzec przysposobienie bez żądania zgody przysposabianego, jeżeli ten np. nie jest zdolny do wyrażenia takiej zgody;
 • przysposabiający musi wyrazić chęć przysposobienia – tzn. wniosek o orzeczenie przysposobienia;
 • między przysposabiającym, a przysposabianym musi istnieć odpowiednia różnica wieku, czyli ok. 18 lat;
 • przysposabiający musi się wykazywać odpowiednimi właściwościami osobistymi, czyli prawy charakter, zdolności wychowawcze;
 • możliwość wychowania przysposabianego przez przysposabiającego bez nadmiernego dla niego uszczerbku;
 • konieczna jest także zgoda rodziców dziecka, które ma być przysposobione, wyrażona przed orzeczeniem przysposobienia. Zgoda nie jest konieczna, jeżeli zostali oni pozbawieni władzy rodzicielskiej lub są nieznani albo porozumienie z nimi napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody. Sąd opiekuńczy może ze względu na wyjątkowe okoliczności orzec przysposobienie mimo braku zgody rodziców, których zdolność do czynności prawnych jest ograniczona, jeżeli ich odmowa na przysposobienie jest oczywiście sprzeczna z dobrem dziecka;
 • jeżeli dziecko ma ustanowionego opiekuna to do przysposobienia konieczna jest także jego zgoda, gdyż działa on jako przedstawiciel ustawowy dziecka;
 • przysposobienie może być dokonane przez małżonków – tzw. przysposobienie wspólne, lub też przez jedną osobę – w takim przypadku, jeśli taka osoba pozostaje w związku małżeńskim to konieczne jest także uzyskanie zgody współmałżonka. Od tej reguły istnieją jednak wyjątki:
  1. gdy współmałżonek nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, tzn. jest całkowicie ubezwłasnowolniony, nie ma możliwości nabywania praw i zaciągania zobowiązań we własnym imieniu w drodze czynności prawnych. Brak lub ograniczenie zdolności do czynności prawnych wyłącza sprawowanie władzy rodzicielskiej, a w związku z tym możliwość przysposobienia;
  2. porozumienie ze współmałżonkiem napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, np.: nie jest znane miejsce jego pobytu lub z uwagi na poważną chorobę nie ma możliwości kontaktu z nim. Przeszkoda powinna być trwała, nie przemijająca z upływem krótkiego czasu.

Dziecko może być przysposobione przez bliższą lub dalszą rodzinę:

 • możliwe jest przysposobienie siostry lub brata, czyli krewnego w linii bocznej w pierwszym stopniu. Dotyczy to także rodzeństwa przyrodniego, a więc pochodzącego od innej matki lub ojca;
 • możliwe jest przysposobienie dziecka spokrewnionego lub spowinowaconego;
 • dziecko może być też przysposobione przez opiekunów zastępczych.

Dzięki dopuszczeniu takich sytuacji przez prawo, przysposabiany pozostaje w swoim środowisku.

Procedura przysposobienia:

 1. Spotkanie informacyjne w ośrodku adopcyjnym (kandydaci otrzymują wykaz wymaganych dokumentów);
 2. Złożenie kompletu dokumentów z wykazu;
  Wymagane dokumenty:

  1. Życiorys przysposabiającego/przysposabiających;
  2. Odpis aktu małżeństwa (aktualny), a w razie wcześniejszego rozwodu – wyrok rozwodowy;
  3. Odpis aktu urodzenia – kandydaci nie pozostający w związku małżeńskim;
  4. Potwierdzenie stałego zameldowania;
  5. Zaświadczenia o zatrudnieniu i dochodach;
  6. Opinie z miejsc pracy;
  7. Zaświadczenia z poradni uzależnień;
  8. Zaświadczenia lekarskie o ogólnym stanie zdrowia z adnotacją, że wymienione osoby mogą opiekować się dzieckiem oraz badania dodatkowe;
  9. Zaświadczenia lekarskie z poradni zdrowia psychicznego

  Ośrodek sam występuje do rejestru karnego o oświadczenie o niekaralności.

 3. Rozmowa zapoznawcza i sprawdzająca motywację kandydatów;
 4. Wywiad adopcyjny w miejscu zamieszkania kandydatów sprawdzający sytuację materialną i warunki mieszkaniowe kandydatów;
 5. Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna w ośrodku adopcyjnym;
 6. Kwalifikacja na szkolenie na rodziców adopcyjnych. Obejmuje ona pełną dokumentację rodziny, wywiad adopcyjny oraz pozytywną pinię psychologiczno-pedagogiczną;
 7. Obowiązkowe szkolenie dla kandydatów do przysposobienia dziecka;
 8. Kwalifikacja kandydatów do przysposobienia dziecka;
 9. Oczekiwanie na propozycję dziecka i zapoznanie z nim;
 10. Procedura sądowa.

Procedura sądowa
Przysposobienie następuje przez orzeczenie sądu opiekuńczego. Wyłącznie uprawnionym do jego wszczęcia jest przysposabiający. Wniosek o wszczęcie postępowania należy zgłosić w sądzie opiekuńczym właściwym dla osoby przysposabiającej lub mającej być przysposobioną. Po wpłynięciu wniosku o adopcję sąd wzywa na pierwszą sprawę wnioskodawców oraz rodzica lub opiekuna prawnego dziecka (interesy dziecka skierowanego do adopcji reprezentuje opiekun prawny lub kurator, ustanowiony przez sąd na wniosek ośrodka adopcyjnego bądź placówki, w której dziecko aktualnie przebywa).

Sąd podejmuje szereg czynności, takich jak: przeprowadzenie postępowania dowodowego z wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania nowych rodziców, badań psychologicznych oraz złożonych niezbędnych dokumentów. W przypadku, gdy wnioskodawcy byli przygotowywani przez ośrodek adopcyjny, żąda się również opinii wystawionej przez specjalistów pracujących w tej instytucji.

Sąd określa sposób i okres osobistej styczności wnioskodawców z dzieckiem tak, by mogli się wzajemnie poznać. Sąd może wydać postanowienie o tymczasowym umieszczeniu dziecka w domu wnioskodawców (do czasu pełnego przysposobienia) lub wskazać – jako miejsce kontaktowania się – placówkę, w której przebywa dziecko. Po tym okresie odbywa się sprawa o przysposobienie, a po przeprowadzeniu rozprawy sąd wydaje postanowienie. Jest ono podstawą do sporządzenia nowego aktu urodzenia dziecka przez Urząd Stanu Cywilnego.