Wsparcie prawne dla Dyrektorów Rodzinnych Domów Dziecka

W ramach działalności Sekcja Pomocy Dziecku i Rodzinie Stowarzyszenie Interwencji Prawnej realizuje w chwili obecnej projekt “Rodzinne Domy Dziecka – wsparcie prawne”. Projekt jest współfinansowany ze środków Fundacji im. Stefana Batorego, w ramach programu “Edukacja Prawna 2008, Prawo w interesie publicznym”. Będzie realizowany od 1 kwietnia 2008 r. do 31 marca 2009 r.

Projekt zakłada uruchomienie specjalnego program pomocy prawnej dla pracowników rodzinnych domów dziecka, którzy w swojej pracy z dzieckiem i jego rodziną biologiczną oraz pracownikami socjalnymi potrzebują takiej informacji.

Zależy nam w szczególności na przyjrzeniu się zgłaszanym nam przypadkom pod kątem naruszeń prawa, oraz na opracowaniu na podstawie znanych nam dobrych praktyk, standardów prawnych funkcjonowania rodzinnych domów dziecka. Zamierzamy także przy pomocy specjalistów z prawa pracy i procedury administracyjnej, przeprowadzić kilka spraw precedensowych poprzez proces litygacji strategicznej tak, aby wypromować jednolitą i praworządną praktykę funkcjonowania rodzinnych domów dziecka i ich współpracy z innymi instytucjami.

W ramach projektu podjęte zostaną następujące działania:

  1. poradnictwo
  2. prowadzenie spraw precedensowych (litygacja strategiczna)
  3. reprezentacja w postępowaniu sądowym
  4. opracowanie raportu dotyczącego funkcjonowania rodzinnych domów dziecka, jego publikacja oraz elektroniczna dystrybucja

Ad. 1 Udzielimy pomocy prawnej każdej osobie zatrudnionej w rodzinnym domu dziecka lub w inny sposób związanej z taką placówką np. rodzinie biologicznej, której dziecko jest umieszczone w takiej placówce. W pierwszym etapie będzie udzielana pomoc prawna przez dyżurujących codziennie prawników Stowarzyszenia.

Ad. 2 Sprawy precedensowe będą selekcjonowane przez koordynatora projektu. Stowarzyszeniu zależy na wybraniu i poprowadzeniu spraw strategicznych, dzięki którym uda się zmienić praktykę dotyczącą funkcjonowania placówek rodzinnych. Do tej pory sprawy takie nie przechodziły całej możliwej procedury odwoławczej, nie wypracowano orzecznictwa w tym zakresie, dlatego też tak wiele kontrowersji budzi do dziś interpretacja przepisów związanych z funkcjonowaniem tej formy opieki zastępczej.

Ad.3 W sprawach bardziej skomplikowanych lub precedensowych będą podejmowane przez Stowarzyszenie dalsze kroki prawne konsultacja ze specjalistami z danej dziedziny prawa, przystąpienie do postępowania lub zapewnienie klientowi profesjonalnej reprezentacji przed sądem na dalszym etapie postępowania. Do niektórych spraw Stowarzyszenie planuje również samo przyłączać się w charakterze przedstawiciela społecznego.

Ad.4 Planujemy również na podstawie zgłaszanych nam spraw oraz zebranego już doświadczenia opracować analizę prawną dotyczącą funkcjonowania rodzinnych domów dziecka. W przedmiotowej analizie chcielibyśmy naświetlić podstawowe przepisy regulujące funkcjonowanie rodzinnych domów dziecka (w szczególności pomoc społeczną, prawo administracyjne, rodzinne i prawo pracy) z ich jednoczesną jasną interpretacją. Na podstawie znanych nam dobrych praktyk, chcielibyśmy pokazać, jak może funkcjonować modelowy rodzinny dom dziecka oraz jak rozwiązywane są w niektórych powiatach kontrowersyjne kwestie dotyczące funkcjonowania tej formy. Przedmiotowa analiza zostanie opublikowana na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Mamy nadzieję, iż nagłośnienie prowadzonych przez nas spraw oraz opublikowanie raportu z opracowanymi dobrymi praktykami ułatwi ujednolicenie podstaw prawnych działania Rodzinnych Domów Dziecka, a tym samym ułatwi pracę zarówno osobom prowadzącym RDD oraz zatrudnionym w tych placówkach, jak i pracownikom powiatów odpowiedzialnych za organizowanie tej formy.

Mamy też nadzieję, że jasne prawne wytyczne zachęcą ewentualnych kandydatów do prowadzenia takiej formy opieki zastępczej oraz zachęcą powiaty do jej organizowania.

Osoby, które potrzebują wsparcia prawnego zapraszamy do kontaktu z prawnikami Sekcji PDiR na dyżurach. Szczegóły znajdziecie Państwo w zakładkach pomoc prawna oraz kontakt.