Informacja od Koalicji na Rzecz Rodzicielstwa Zastępczego dla rodzin zawodowych wielodzietnych o składaniu wniosków o przekształcenie w rodziny zawodowe lub rodzinne domy dziecka

Zgodnie z art. 234 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodziny te mogą działać na podstawie przepisów dotychczasowych przez okres 3 lat. Nie jest wykluczone, że zapis ten ze względu na swoją nieprecyzyjność (podobna sytuacja, jak z zapisem o niepublicznych placówkach rodzinnych, który został skorygowany nowelizacją z grudnia 2011 r.), zostanie uznany za wystarczający do pozostawienia umów dla rodzin zawodowych na dotychczasowych warunkach, bez prawa do urlopu, osoby do pomocy itd. oraz dodatkowych świadczeń dla dzieci. Dlatego rodziny zawodowe wielodzietne powinny rozważyć składanie wniosków o przekształcenie w rodziny zawodowe na podstawie nowej ustawy lub rodzinne domy dziecka, zgodnie z art. 234 ust. 2.